• Công ty Luật TNHH MTV Long Dũng
  • ctyluatlongdung@gmail.com - leduandungvn@gmail.com

DÂN SỰ

Tư vấn luật dân sự

1-Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực dân sự: 

-  Tư vấn và hỗ trợ trong việc lập báo cáo về thị trường bất động sản tại Việt Nam, báo cáo về môi trường pháp lý liên quan tới quy hoạch đô thị;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử đất; lựa chọn hình thức sử dụng đất;

-  Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất, thanh lý hợp đồng thuê đất.

 - Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để  xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 - Tư vấn chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn thời hạn sử dụng đất;

 - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới các dự án xây dựng, kinh doanh bất động sản (xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, quy hoạch đô thị, đường giao thông…).

-    Tư vấn về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
-    Tư vấn về Xác định di sản thừa kế;
-    Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của Người quản lý di sản;
-    Tư vấn về truất quyền thừa kế và từ chối nhận thừa kế.
-    Tư vấn thừa kế theo di chúc
-    Tư vấn về hình thức và cách thức lập di chúc đúng quy định của pháp luật;
-    Tư vấn và soạn thảo nội dung di chúc;
-    Trực tiếp làm người làm chứng trong di chúc hoặc hỗ trợ Khách hàng lập di chúc tại UBND có thẩm quyền hoặc tại Phòng công chứng;
-    Tư vấn về Quyền và nghĩa vụ của Người lập di chúc;
-    Tư vấn về di chúc chung của vợ chồng;
-    Tư vấn về thủ tục gửi giữ và công bố di chúc.
   Tư vấn thừa kế theo pháp luật
-    Tư vấn về hàng thừa kế theo pháp luật;
-    Tư vấn thủ tục phân chia di sản thừa kế;
-    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người hưởng di sản và người quản lý di sản;

 

2. Các yêu cầu về dân sự:

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

- Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

- Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

 

Luật sư tham gia tranh tụng vụ án dân sự

1. Các tranh chấp về dân sự:

- Tranh chấp về quốc tịch;

- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

- Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

- Tranh chấp về thừa kế tài sản;

- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự:

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

- Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

- Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

- Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

 

 Luật sư tranh tụng luật đất đai

Dịch vụ tranh tụng vụ án đất đai:

Tranh chấp trong các dự án bất động sản;

Giải quyết tranh chấp trong thừa kế liên quan đến đất;

Thủ tục cho tặng đất;

Tranh chấp trong việc hợp đồng mua bán đất và tài sản gắn liền với đất;

Tư vấn thủ tục mua bán thanh lý nhà đất;

Đại diện xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

Đại diện nộp lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính;

Tranh chấp trong đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng;